مهندس میرزاییان

مهندس میرزاییان مدیرعامل شرکت آزما نانوسیستم می‌باشند.