مهندس نثاری

مهندس نثاری از فعالین حوزه سلامت می‌باشند که همچنین به آموزش به دانشجویان نیز علاقه داشته و با سورنا آکادمی همکاری کرده اند.