مهندس مهدی سعیدی

مهندس مهدی سعیدی،  موسس استارتاپ کتاب پلاس می‌باشد. وی همپنین مدرسه دوره های Health MBA و نویسنده ی کتابهای کارآفرینی می‌باشد.