دکتر هومن سودمند

دکتر هومن سودمند مدیر ارشد دسترسی به بازار Sanofi میباشند.