دکتر فرزین سلیمانزاده

s

 

دکتر فرزین سلیمانزاده

  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • فلوشیپ اورولوژی ترمیمی
  • پژوهشگر علوم انسانی در پزشکی