دکتر سبحانی

دکتر زهرا سبحانی دانشیار فارماسیوتیکس در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشند.
ایشان دارای مدرک Ph.D در رشته‌ی فارماسیوتیکس هستند و در حوزه‌ی نانوتکنولوژی پژوهش و مطالعات فراوانی داشته‌اند
همچنین دکتر سبحانی هم اکنون در مرکز تحقیقات نانوفناوری در دارورسانی نیز فعالیت می‌کنند.