دکتر حسام الدین شریف نیا

دکتر حسام الدین شریف نیا:

🔘داروساز

🔘متخصص اقتصاد و مدیریت دارو

🔘عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا