دکتر مرتضی شاه میرزایی

دکتر مرتضی شاه میرزایی پژوهشگر و دانشجوی دوره پسا دکتری مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی هستند.