دکتر صنعتی

دکتر صنعتی رئیس هیئت مدیره کیا فارمد هستند