دکتر آناهیتا صالح بلوردی

دکتر آناهیتا صالح بلوردی:

متخصص روان سنجی، مدیر عامل شرکت فناور سنجش ساز و کار آرامیس