دکتر نریمان صدری

دکتر نریمان صدری پزشک ومدیرعامل شرکت درمان آرا می‌باشند.

ایشان سابقا مدیرعامل شرکت سانوفی در ایران بوده اند.