دکتر روح‌الله مهدوی

دکتر روح‌الله مهدوی

دکتر روح‌الله مهدوی

معاون تحقیق و توسعه کارخانجات داروپخش