دکتر عطاالله پورعباسی

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی (Ph.D) نوروساینس از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

استادیار پژوهشی علوم اعصاب مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیرعامل موسسه فرپو

موسس مجموعه نسل سالم