دکتر پگاه آریایی‌نژاد

دکتر پگاه آریایی نژاد

دکتر پگاه آریائی نژاد

مدیر نظارت بر تولید و عملیات بهینه تیپیکو