دکتر پاسالار

خانم دکتر پاسالار، مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته‌ی بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  دریافت کرده‌اند.

ایشان هم اکنون به عنوان مدیر استعدادها و نخبگان وزارت بهداشت همچنین در مقام ریاست مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارند.

همچنین ریاست پژوهشکده‌‌ی علوم پایه‌ی پژوهشگاه غدد و متابولیسم نیز برعهده دارند.

دکتر پاسالار در سال 1377 به عنوان استاد برگزیده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند.

در سال 1385 به عنوان استاد برتر جشنواره ابن سینا معرفی شدند.

در سال 1390 نیز به عنوان استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران شناخته شدند.