دکتر پوریا پناهی

دکتر پوریا پناهی پزشک و کارشناسی ارشد اجرایی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران هستند. ایشان حدود دو دهه است که در صنعت دارو فعالیت میکنند. دکتر پناهی حدود ده سال مدیر کمپانی فایزر ایران بودند. بعد از آن حدود سال 2011 از ایران خارج شدند و اکنون به عنوان مدیر شرکت فایزر در منطقه فعالیت‌ می‌کنند. ایشان سابقه‌ی برگزاری جلسات سخنرانی و وبینارهای بسیاری در حوزه‌های کسب‌وکار و مدیریت را در کارنامه‌ی خود دارند.