دکتر رضا استاد

ال ال بی - ال ال ام- تخصص امور‌بانکداری و تجارت بین الملل ( از انگلستان)

موسس و پارتنر ارشد ‌موسسه حقوقی بین الملل پلوکو گروپ ورشو لهستان