دکتر آرمین نوروز پور

دکتر آرمین نوروز پور پزشک و محقق پست داک در رشته طب اورژانس دانشگاه Yale هستند.