دکتر نصرت

دکتر نصرت

🔘دکترای داروسازی دانشگاه آزاد تهران

🔘رئیس آزمایشگاه QC شرکت دارویی Osveh (OSVE)

🔘مسئول فنی شرکت بهستان دارو