دکتر مهدی محمدزاده

دکتر مهدی محمدزاده استاد اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی شهید بهشتی و رئیس انجمن مدیریت اقتصاد و داروی ایران هستند.