دکتر میرزازاده

دکتر میرزازاده مدیرعامل استارتاپ فناوران وندا فارمد می‌باشند. ایشان از فعالین در حوزه نانوتکنولوژی می‌باشند.