دکتر ندا میرعماد

دکتر ندا میرعماد دانشجوی دکترای عمومی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشند.

ایشان هم اکنون به عنوان متخصص بازاریابی دیجیتال در شرکت سورنافارمد مشغول به فعالیت هستند.