دکتر متقی طلب

دکتر تقی طلب معاون پژوهشی مکرز تحقیقات واکسن و مدیر گروه ایمنوتراپی پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشند.