دکتر بیتا مسرتی

دکتر بیتا مسرتی مدیر آموزش مارکتینگ آدورا طب (گروه دارویی کوبل) میباشند.