دکتر مجید منوچهری

دکتر مجید منوچهری

 

هم بنیان گذار هفت سنگ