دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده مدیر تضمین کیفیت شرکت سل‌تک فارمد هستند.