دکتر ملک‌شاهی

دکتر مزدا راد ملک‌شاهی استادیار گروه زیست‌مواد دارویی در دانشگاه تهران هستند.

ایشان مدرک Ph.D خود را در رشته‌ی نانوتکنولوژی دارویی از دانشگاه اترخت کشور هلند دریافت کرده‌اند

 همچنین ایشان سابقه‌ی پژوهش در حوزه‌های زیر را دارند:

۱. نانوحامل‌ها، واکسن‌های ضد سرطان بر پایه‌ی نانوذرات، سیستم‌های دارورسانی کنترل‌شده بر پایه‌ی میکروذرات  و دارورسانی هدفمند

۲. نانوحامل‌ها برای داروهای کوچک مولکول، پپتیدها، کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک

۳.  واکسن‌های ضد سرطان بر پایه نانوذرات

۴.  دارورسانی هدفمند

۵.  سامانه‌های دارورسانی کنترل رهش

۶. سیستم‌های آهسته‌رهش بر پایه میکروذرات

۷. هیدروژل‌ها

۸. ایمپلنت‌های حاوی دارو

۹.  داربست‌های زیستی حاوی دارو به منظور استفاده در پزشکی بازساختی