دکتر ملکان

عضو هیئت مدیره شرکت البرز زاوش

مدیر سابق فروش و آموزش شرکت بهستان بهداشت