دکتر نسیم خشنودی

دکتر نسیم خشنودی فارغ‌التحصیل دکتری عمومی داروسازی می‌باشند.

ایشان مجری صدا و سیما هستند و اجرای برنامه‌هایی نظیر مشق عشق و بوم سفید را بر عهده داشته‌اند.