دکتر عباس جواهری

دکتر عباس جواهری

🔘روان درمانگر

🔘عضو انجمن مشاوران و سوپرویژن آمریکا

🔘دکتری آموزش مشاوره از W&M_ویرجینا

🔘مشاور کلینیکی سلامت ذهن از دانشگاه SYRACUSE-نیویورک

🔘عضو هیئت علمی دانشگاه تهران