دکتر جهان‌بخش قاسمی

دکتر قاسمی مدرک کارشناسی خود را در رشته شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی کاربردی از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند.

ایشان دوره Ph.D  خود را در رشته شیمی تجزیه در دانشگاه شیراز به اتملم رسانده‌اند.

h-index ایشان ۴۰ می‌باشد و تا کنون بیش از ۳۰۰ مقاله در حوزه‌های شیمی تجزیه، بیوشیمی، QSAR، طراحی دارو و ... از ایشان منتشر شده است.