دکتر حمیدرضا غفوری

دکتر حمیدرضا غفوری

دکتر حمیدرضا غفوری

دانشجوی فارماسیوتیکال بیوتکنولوژی در ایتالیا