دکتر حمیدی

دکتر حمیدی Ph.D خود را در رشته‌ی فارماسیوتیکس دریافت کرده‌اند و اکنون در مقام استاد فارماسیوتیکس در دانشگاه علوم پزشکی زنجان تدریس می‌کنند.

ایشان به عنوان مدیر عامل شرکت دانش بنیان تریتا داروی هزاره‌ی سوم نیز مشغول به فعالیت هستند.

از حوزه‌های پژوهشی که دکتر حمیدی در آن به مطالعه پرداخته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تهیه و ارزیابی درون تن و برون تن سامانه های دارورسانی بر اساس نانو فناوری

۲. طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک

۳. مطالعات هم ارزی زیستی بر روی داروها