دکتر قیاسی

دکتر قیاسی از فعالان حوزه صنعت دارویی در ایران اند و در حال حاضر دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست رسمی دارویی می‌باشند.