دکتر آرزو قاسمی

دکتر آرزو قاسمی

دکتر آرزو قاسمی

مدیر کیفیت و مسئول فنی شرکت پادراسرم البرز

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق شغلی

◼ بازرس تضمین کیفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ متخصص فرمولاسیون در شرکت دارویی ایران هورمون

◼مدیر تضمین کیفیت شرکت پادراسرم البرز

◼مسئول فنی شرکت پادراسرم البرز