دکتر سجاد قرقانی

دکتر قرقانی Ph.D خود را در رشته کموانفورماتیک از دانشگاه اصفهان دریافت کرده‌اند.

ایشان هم اکنون به مدت هفت سال است که در مقام استادیار در گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران مشغول به تدریس هستند.