دکتر عشق ترک

دکتر عشق ترک مسئول فنی و مدیر رگولاتوری شرکت داروپخش می باشند.