دکتر تورج اهتزازی

دکتر تورج اهتزازی:

⭕استاد دانشگاه John Moores انگلستان

⭕دارای PhD فارماسیوتیکس

⭕فعال در حوزه drug delivery