دکتر دانش

دکتر دانش  Ph.D خود را در رشته‌ی فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز دریافت کرده‌اند.

ایشان به مدت شش سال به عنوان مدیر R&D شرکت دارویی اکسیر مشغول به فعالیت بوده‌اند. 

پس از آن به نایب رئیس همین بخش در شرکت سبحان دارو مشغول به کار شدند و پس از سه سال فعالیت در این شرکت، به شرکت دارویی لقمان رفتند و در آنجا در سمت مدیریت واحد R&D فعالیت خود را ادامه دادند. 

از سال 1398 تا کنون نیز در مقام مدیریت تحقیق و توسعه شرکت داروسازی داروپخش مشغول به فعالیت هستند.