دکتر عبدالعظیم بهفر

دکتر عبدالعظیم بهفر

 

دکتر عبدالعظیم بهفر

سرپرست اداره کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

 

💼 سوابق شغلی

◼ سرپرست اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

◼ عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور

◼ ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز

◼ معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز