دکتر اطیابی

دکتر اطیابی که استاد تمام دانشکده داروسازی می‌باشند، دارای PhD فارماسیوتیکس و فلوشیپ نانوتکنولوژی از پاریس هستند.

ایشان جزو یک درصد دانشمند برتر دنیا هستند و در حوزه های زیر به تحقیقات پرداخته‌اند:

۱. طراحی سیستم های دارورسانی نوین برای تشخیص و درمانی کنسر

۲. ساخت نانو ذرات هوشمند برای هدف گیری و انتقال دارو به بافت مورد نظر با بکارگیر آنتی بادی ها ، نانوبادی ها ، آپتامرها و یا پپتیدها

۳. طراحی و ساخت نانو ساختارهای شیمیایی و یا بیولوژیکی

۴. طراحی سیستم های نوین برای دارورسانی پروتئین ها و پپتیدها

۵. طراحی سیستم های نوین برای دارورسانی خوراکی داروها ، پروتئین ها پپتیدها و یا ژنها

۶. ژن درمانی در بافت سرطانی به منظور خاموش نمودن بیان ژن معیوب و هدایت دارو به مرکز سلول و یا اصلاح و تمایز از پیش طراحی شود

۷. مطالعه روندهای سلولی و مولکولی که موثر در تکثیر و تمایز سلول ها در بیماری هایی مانند سرطان می باشند .

۸. بکارگیری نانو ذرات کوانتومی و مغناطیسی در هدایت و انتقال دارو به هدف

۹. طراحی و تهیه نانوساختارها و یا نانوذرات با استقرار گروه های عاملی و کونژوگاسیون آنها به آنتی بادی یا دارو به منظور رهایش کنترل شده دارو و تشخیص در بافت مورد نظر

۱۰. مهندسی بافت