دکتر آریایی نژاد

دکتر آریایی نژاد مسئول فنی داروسازی اکسیر هستند.