دکتر احمد نصرالهی

دکتر احمد نصراللهی مدیر تولید شرکت داروسازی ابوریحان می‌باشند.