دکتر آقاجانی

دکتر آقاجانی معاون تولید آریوژن فارمد هستند.