دکتر عباس فریشتا

دکتر عباس فریشتا

 

محقق پست دکترا در دانشگاه مک گیل

اپتومتریست بالینی و سخنران دپارتمان افتالمولوژی