خانم میناسیان

آنت میناسیان

آنت میناسیان

مدیر مارکتینگ شرکت سازیبا