دکتر غلامعلی کاردر

دکتر غلامعلی کاردر مدرک Ph.D خود را در رشته‌ی ژنتیک مولکولی کسب‌ کرده‌اند. 

ایشان هم‌اکنون به عنوان دانشیار در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت هستند.