Call us

آخرین‌های فارماسیوتیکال

روش ثبت داروهای وارداتی

برای ورود دارو به کشور لازم است اصول تعیین شده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارویی رعایت شود. در این دوره ضوابط ثبت داروهای وارداتی، روند ثبت و نحوه کار با سامانه تیتک شرح داده می‌شود.

ضوابط ثبت محصولات بیوتکنولوژی در کشور و در سطح بین الملل

برای ثبت فرآورده‌های دارویی بیوتکنولوژی نیاز است تا ضوابط تعیین شده از سوی رگولاتوری‌ها مثل سازمان غذا و دارو رعایت شوند. در این دوره به بررسی قوانین داروهای بیوتک و بیوسمیلار در ایران و در سطح بین الملل پرداخته می‌شود...

معرفی نهادهای ناظر بین المللی دارویی

رگولاتوری‌های مختلفی در سراسر جهان بر کیفیت و ایمنی داروها نظارت می‌کنند از جمله سازمان غذا و دارو آمریکا که نهاد بین المللی شاخصی در حوزه دارو می‌باشد. در این دوره به بررسی این نهادها پرداخته می‌شود...